Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Składki - trochę dodatkowych informacji

17 posts in this topic

http://sejmometr.pl/sn_orzeczenia/11526

"Nie mogą też różnicować wysokości składek korporacyjnych w sposób sprzeczny z zasadami samorządności i równości wszystkich adwokatów"

 

http://sis.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1B0BAECC

„ Nadmienić nadto należy, iż istniejące regulacje prawne nie wykluczają, aby w indywidualnych sprawach organy samorządu zawodowego rozważyły na wniosek zainteresowanych zasadność czasowego obniżenia należnej od nich składki, w sytuacji, gdy obiektywne okoliczności uniemożliwiają uiszczanie jej w pełnej wysokości.”

„Zgodzić się bowiem należy z twierdzeniem, że organy samorządowe w takich sytuacjach nie powinny wyliczać i pobierać opłat w nadmiernej lub nieuzasadnionej wysokości.”

 

http://sejmometr.pl/sn_orzeczenia/938

„Prawa majątkowe podlegają bowiem szczególnej ochronie konstytucyjnej (art. 64 Konstytucji RP), a nakładanie obowiązku spełniania określonych świadczeń majątkowych przez organy samorządu zawodowego na członków tego samorządu nie jest w pełni

dowolne w przypadku, gdy przynależność do korporacji zawodowej ma charakter

obligatoryjny, zaś sam samorząd powołany jest z mocy ustawy w celu

reprezentowania osób wykonujących zawód zaufania publicznego i sprawowania

pieczy nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu

publicznego i dla jego ochrony (art. 17 ust. 1 Konstytucji RP).”

 

Adwokaci

Miesięczne składki samorządowe wynoszą aktualnie:

 

a) od adwokatów wykonujących zawód w pełnym zakresie - 205,00 zł,

B) od adwokatów wykonujących zawód w ograniczonym zakresie - 142,00 zł,

c) od adwokatów powyżej 70 roku życia - 110,00 zł,

d) od adwokatów niewykonujących zawodu - 50,00 zł,

e) od adwokatów radców prawnych prowadzących kancelarię radcy - 167,00 zł,

f) od adwokatów radców prawnych pozostających w zatrudnieniu - 147,00 zł,

g) od aplikantów adwokackich - 20,00 zł.

 

Architekci

1.Wysokość składki członkowskiej nie ulega zmianie i w 2014 roku wynosi 70,- zł miesięcznie.

 

2.Członkowie zawieszeni w prawach członka izby (bez względu na przyczynę zawieszenia) będą mieli obowiązek uiszczania składki członkowskiej w 2014 r w wys. 10 % składki zasadniczej tj. 7,00 zł.

Biegli rewidenci

Ustala się składkę członkowską w 2013 r. w wysokości 352,00 zł (słownie: trzysta

pięćdziesiąt dwa zł).

 

Diagności laboratoryjni

Ustala się wysokość składki członkowskiej w wysokości 20,00 PLN (słownie: dwadzieścia złotych) miesięcznie. Zawieszony członek Izby jest zwolniony z płacenia składek.

Doradcy podatkowi

Zgodnie z uchwałą Nr 35/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych składka na rzecz samorządu od 1 lutego 2014 r. wynosi 80,00 zł.

Inżynierowie budownictwa

Składki członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w roku 2014 są następujące:

- na okręgową izbę 29 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za 12 m-cy 348 zł lub w dwóch ratach po 174 zł każda (za 6 miesięcy),

- na krajową izbę 6 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za cały rok 72 złotych.

Lekarze

(na podstawie uchwały Nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z 4.04.2008 r.)

 

Miesięczna składka członkowska wynosi:

 

40 zł dla lekarza/lekarza dentysty (bez zmian),

 

10 zł dla lekarza/lekarza dentysty emeryta, który:

1) ma już ustaloną przez Izbę Lekarską składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.

2) ukończył 65 lat w przypadku mężczyzny albo 60 lat w przypadku kobiety oraz złoży odpowiednie dokumenty do OIL:

Podanie do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej o ustalenie wysokości składki członkowskiej na kwotę 10 zł/m-c z zaznaczeniem okresu wnioskowanego,

Kopię decyzji emerytalnej,

Zaświadczenie o rocznych przychodach (ewentualnie PIT 36 lub PIT 37) z roku poprzedzającego złożenie wniosku, w którym udokumentowane jest, iż nie został przekroczony przychód w wysokości 24084 zł, nie wliczając do tego świadczenia emerytalnego,

 

10 zł dla lekarza/lekarza dentysty rencisty, który:

1) ma już ustaloną przez Izbę Lekarską składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.

2) złoży odpowiednie dokumenty do OIL:

 

a) Podanie do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskie o ustalenie wysokości składki członkowskiej na kwotę 10 zł/m-c z zaznaczeniem okresu wnioskowanego,

 

B) Kopię decyzji rentowej.

 

10 zł dla lekarza stażysty, lekarza dentysty stażysty, z wyłączeniem członków OIL, którzy już posiadają pełne prawo wykonywania zawodu.

 

Zwolniony z opłat członkowskich może być:

1) Lekarz/lekarz dentysta który złoży podanie do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej o zwolnienie z konieczności opłacania składki członkowskiej z zaznaczeniem okresu wnioskowanego oraz:

 

a) Udokumentuje brak przychodów za okres wnioskowany (zaświadczenie o rocznych przychodach (ewentualnie PIT 36 lub PIT 37)), lub przedstawi zaświadczenie z Urzędu Pracy określające okres pozostawania jako osoba bezrobotna (od-do),

 

B) Jest emerytem w pełnym wieku emerytalnym (65 lat w przypadku mężczyzny albo 60 lat w przypadku kobiety) i złoży oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu (druk dostępny w biurze Izby Lekarskiej lub na stronie internetowej OIL Warszawa),

 

c) Jest rencistą i złoży oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu (druk dostępny w biurze Izby Lekarskiej lub na stronie internetowej OIL Warszawa).

2) Lekarz/lekarz dentysta, który zrzeknie się prawa wykonywania zawodu (druk dostępny w biurze Izby Lekarskiej lub na stronie internetowej OIL Warszawa)

 

Lekarze weterynarii

Miesięczna składka członkowska wynosi 40zł (Uchwała Nr 5 Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 23 kwietnia 2010)

Notariusze

Wysokość składki ustala Krajowa Rada Notarialna. Obecnie składka wynosi 2,5 % pobranej taksy notarialnej, lecz nie mniej niż 700 złotych miesięcznie. Środki uzyskane przez samorząd notarialny wydatkowane są m. in. na: organizowanie szkoleń notariuszy, asesorów i aplikantów, budowę i wyposażanie siedzib izb notarialnych, płace pracowników, oraz na potrzeby Krajowej Rady Notarialnej.

Pielęgniarki

Pielęgniarka, położna zatrudniona na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego.

1% od wynagrodzenia zasadniczego brutto.

Pielęgniarki, położnewykonujące zawód w ramach działalności gospodarczej - indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej.

 

Pozostałe pielęgniarki, położne wykonujące zawód na podstawie:

1. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o wolontariacie,

2. emerytki, rencistki pracujące w zawodzie,

3. wpisane na listę członków OIPiP w Opolu lecz nie wykonujące zawodu,

4. wykonujące zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.

1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego.

2014 rok - 40,04 zł.

Pielęgniarki, położne niepracujące pozostające wyłącznie na emeryturach, rentach lub świadczeniach przedemerytalnych.

0,5 % emerytury, renty lub świadczenia emerytalnego.

Pielęgniarki / Położne zwolnione z płacenia składek:

1. Bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

2. Przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek rehabilitacyjny.

3. Które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu.

 

Radcy prawni

Składka podstawowa- w wysokości 100 zł miesięcznie, w tym składka ubezpieczeniowa 22zł miesięcznie a składka samorządowa 78 zł

Składka podstawowa bez ubezpieczenia - którą opłacają radcowie prawni nie wykonujący zawodu, w tym radcowie mający zawieszone prawo do wykonywania zawodu w wysokości 78 zł co stanowi składkę samorządową.

Składka obniżona - którą opłacają radcowie prawni będący emerytami lub rencistami wykonywującymi zawód 61,00 zł, miesięcznie w tym składka ubezpieczeniowa 22 zł, a składka samorządowa 39,00 zł.

Składka ulgowa - którą opłacają radcowie prawni będący emerytami lub rencistami nie wykonującymi zawodu w wysokości 8 zł miesięcznie co stanowi składkę samorządową.

Aplikanci radcowscy opłacają składkę członkowską w wysokości 20 zł miesięcznie co stanowi składkę samorządową

Radcowie prawni którzy ukończyli 75 rok życia - i nie wykonują zawodu zwolnieni są z uiszczania składki członkowskiej poczynając od następnego miesiąca po miesiącu w którym ukończyli 75 rok życia.

Urbaniści

zgodnie z decyzją Krajowej Rady Izby Urbanistów z dnia 25 września 2010 r. wysokość składki członkowskiej na rok 2011 ustalona została w wysokości: 85,00 zł miesięcznie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

jak to ma się do nas?

Share this post


Link to post
Share on other sites

A to już zależy od izby.

Moje wnioski są następujące:

1. Wysokość składek powinna być równa w całej Polsce i ustalana przez NRA albo zjazd krajowy

2. Składki nie powinny być różnicowane w zależności od stanowiska

3. Składki poniżej 40 zł/mc są bardzo niskie nie wiem czy nie za niskie

Share this post


Link to post
Share on other sites

ok. wyższe składki to......( rozwiń myśl wypracowanie na 200 słów).

ale nie wszystkie izby są liczne.

z drugim się zgadzam. to ze jestem kierownikiem nie oznacza,że mam płacić więcej

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Jeśli izba ma za mało członków i nie starcza jej składek na działalność to oznacza, że powinna się połączyć z inną

2. Wyższe składki? W większości izb które nie ujednoliciły składek zawsze dla kogoś będą składki niższe a dla kogoś wyższe. Pytanie na co i na kogo idą pieniądze? I czy oferta dla poszczególnych grup jest taka sama czy może ktoś dostaje więcej a ktoś mniej. Z mojego punktu widzenia - a właśnie w mojej izbie toczy się wewnętrzna dyskusja o składkach - jakiekolwiek zróżnicowanie składek nie da się nijak wytłumaczyć. Sprawiedliwe są składki ujednolicone. Na jakim poziomie? Tu zaczynają się schody bo aby to ustalić trzeba dokładnie znać wykonanie budżetu, ocenić perspektywicznie koszty, możliwe nieprzewidziane wydatki oraz % ściągalności. Ale nie wydaje mi się aby dało się to zrobić taniej niż 40-45 zł/mc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

no właśnie od jakiej stawki liczy się wysoka, a od jakiej niska. u mnie jest chyba 70 zł dla kierownika i dalej nie wiem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Prawda jest taka że każda składka dla kogoś będzie za wysoka. Nikt nie lubi wydawać forsy jeśli nie widzi dla siebie korzyści. No i właśnie o te korzyści chodzi. Chodzi o to aby izba swoją działalnością chociaż po części rekompensowała włożoną kasę i aby to w sposób czytelny i transparentny pokazywała. A z tym niestety jest kłopot.

Share this post


Link to post
Share on other sites

czyli coś za coś. my dajemy kasę, a wy dbacie o nas, a nie o wasz interes?

Share this post


Link to post
Share on other sites
;) Wiesz takie idealistyczne mżonki czasami mi do głowy przychodzą

Share this post


Link to post
Share on other sites

oj hasal. Ty to socjalista jesteś

Share this post


Link to post
Share on other sites

U mnie 75 za kierownika...a w biurze izby siedzą 2 panie (na taką małą izbę!) i podobno często się spóźniają .....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gdybym działał pod tętniącą życiem izbą z aktywnym szefostwem - mógłbym płacić nawte 100zł miesięcznie.

Dla mojej ŚOIA 30zł to i tak za dużo jak na to co robią. A nie robią nic.

Share this post


Link to post
Share on other sites

W innych krajach europejskich jest jedna izba aptekarska na caly kraj. A u nas w kazdym województwie i dlatego musimy tyle bulic składek.

Share this post


Link to post
Share on other sites

hasal to ministerstwo farmacji to nie jest taki zly pomysl

Share this post


Link to post
Share on other sites

dla takich jak moja sytuacja, gdzie moj maz i ja jestesmy mgr i musimy placic podwojnie to jest masakra.....- 80 pln .....mad.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

W których krajach?

W Wielkiej Brytanii jest jedna izba aptekarska w Londynie i jakos sobie radzą.

Jesliby przeliczyć angielską składkę na izbę do zarobków tamtejszych farmaceutów, to w Polsce farmaceuta powinien zapłacić 300 zł rocznie składkę na izbę- 25 zł miesięcznie przy zarobkach 2500 zl netto. Takie są proporcje.

 

A zamiast podwyższać składki to lepiej byłoby zredukować czas pracy izb- z 40 godzin tygodniowo( co tam tyle robia??) do powiedzmy 3 dni na tydzień.

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Similar Content

    • By sal
      Jak w temacie.
      Pomijam fakt, że w ogóle nie akceptuję zabrania naszych prywatnych pieniędzy z OFE w celu łatania dziury budżetowej i uważam to za perfidne łamanie prawa i mam nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny powie stanowcze i wyraźne "NIE WOLNO!". Natomiast mam problem co zrobić z tymi szalonymi niecałymi 3% moich składek. No dobra, nazwanie tego problemem jest pewnym nadużyciem, ale jestem ciekawa Waszego zdania.